این قاب خالی آن قدر جایش خالی است که نیاز به هیج شرحی نیست!