فرش خاکی هرمز به همت هنرمندان هرمزگان به زیبایی و شکوه تمام به انجام رسید. جهت آشنایی با مجریان طرح به لاتیدان مراجعه کنید.