کوچ زمستانی لاتیدان 2 به لاتیدان3 . خانه نو مبارک.