در گذشته بر این باور بودند که صفای خط از صفای دل است. نمونه سرمشق جهت مشق و تمرین.