سر آن است که در او سرّی باشد و گرنه هزار سر به پولی نیرزد.

فیه ما فیه