واژه ی گمبرون یا گامرون که بیشتر در بندرعباس از آن جهت نامگذاری شرکت ها و بعضا مغازه ها استفاده می شود هنوز در جزیره ی لارک کاربرد دارد و بندرعباس را به همین نام می خوانند.

تصاویر زیر در سال 1388 گرفته شده