سایت و وبلاگ Language on The Move اختصاص به تحقیقات جامعه شناسی زبان دارد و موضوعاتی از قبیل : چندزبانگی، آموزش زبان و چند فرهنگی را دنبال می کند.

 از آن جا که یکی از گردانندگان سایت و وبلاگ آن، خانم نیلوفر بهروز، ایرانی است برخی از پست ها به زبان فارسی بوده و یا دست کم درباره ی جامعه ی فارسی زبان است. برای خواندن برخی از پست های فارسی این جا و این جا را کلیک کنید.