... زیرا که مردگان این سال

عاشق ترین زندگان بودند...

  - ا.بامداد-