مبارزی که اسطوره شد. اگر هنوز نوستالوژی وی را دارید، فیلم CHE  را از دست ندهید.