می خواستم عیدانه ای بهاریه ای نقل کنم اما نشد. چرایش را الان نمی نویسم.


(( بخوان که از صدای تو سپیده سر برآورد.))

شفیعی کدکنی