هراس

هراس من همه از مردن در سرزمینی ...........

 - شاملو-