از ورق یار هم چیزی فرو خوانید. این همه رنج ها از آن شد که ورق خود می خوانید، ورق یار هیچ نمی خوانید.

مقالات شمس