طلوع خورشید در خور تیاب میان جنگل های زیبای حرا طراوت فراوانی دارد. حتما آن را تجربه کنید!